Pravilnik

1. ČLEN

Pravila veljajo za rekreativno namiznoteniško ligo Ravne  na Koroškem za moške in ženske ekipe.

2. ČLEN

Tekmovanje v ligi se izvede, če se zanjo prijavi ustrezno število ekip. Ustrezno število ekip določi vodja tekmovanja, kar potrdi športno društvo Ravne na Koroškem. Največje število ekip v ligi je deset. Najnižje število v ligi je pet ekip.

3. ČLEN

Trajanje lige za vsako sezono določi vodja tekmovanja na podlagi prijav ekip.

4. ČLEN

V vsaki ekipi, ki sodeluje v RNTL, lahko na tekmi nastopa državljan-ka Slovenije ali državljan-ka tuje države. Pravice nastopa imajo vsi igralci (registrirani in neregistrirani).

5. ČLEN

Tekmovanje v RNTL vodi vodja tekmovanja, njegovo delo pa nadzoruje odbor. Odbor vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik. Odbor mora biti sestavljen tako, da so v njem zastopani člani vseh ekip.

6. ČLEN

Odbor sestavljajo člani. Sestanek Odbora je sklepčen, če se ga udeleži več kot polovica članov. Sklep na seji je veljaven, če zanj glasuje več kot polovica prisotnih. Na prvi seji odbora pred začetkom tekmovalne sezone se določi vodjo tekmovanja, znesek prijavnine in s tem tudi finančni načrt vodenja lige za sezono. Sprejme ali samo dopolni ta pravila ter izvoli člane odbora.

7. ČLEN

Delo odbora je :

-              organiziranje in vodenje nemotenega tekmovanja v RNTL,

-              spremljanje poteka tekmovanja in izvajanje sprejetega finančnega načrta,

-              reševanje pritožb na odločitve disciplinske komisije,

8. ČLEN

Za sodelovanje v RNTL plača vsaka ekipa prijavnino, ki jo določi odbor. V kolikor ekipa ne plača prijavnine do dogovorjenega roka, se izloči iz tekmovanja.

9. ČLEN

Vse tekme RNTL se igrajo v dvorani DTK Ravne ali po dogovoru ekip.

10. ČLEN

Vse tekme se odigrajo po ITTF pravilih.

11. ČLEN

Vsaka ekipa je lahko na tekmi sestavljena do 3  predhodno prijavljenih igralcev. Plus 2 igralca rezerve.

Postavitev oziroma menjava igralcev določa vodja ekipe.

12. ČLEN

Potek tekem v RNTL je naslednji :

Ekipni dvoboji se določijo z žrebom.

Ekipni dvoboj posamično je končan, ko je dobljeno 5 iger.

Ekipni dvoboj dvojic je končan, ko so dobljene 3 igre.

13. ČLEN

Tekme se pričnejo ob uri, ki je določena v razporedu. V primeru višje sile se dvoboj lahko prestavi ob soglasju obeh vodij ekip. Ekipo se čaka 15 minut od časa, ki je zapisan na razporedu. Če ekipa zamudi več kot 15 minut, prisotna ekipa sestavi zapisnik in vnese rezultat 5 : 0 (brez borbe). Tekma se registrira z rezultatom 5 : 0, zmagovalna ekipa dobi 2 točki, poražena ekipa pa 0 točk in eno negativno točko.

14. ČLEN

Vrstni red ekip se določi  ob koncu tekmovanja lige  na podlagi števila točk zbranih v sezoni . V primeru enakega števila točk odloča o uvrstitvi medsebojni dvoboj dveh ali več ekip (igre, nizi, točke). Za določanje najboljšega igralca po ligah, je pogoj vsaj 80 % odigranih dvobojev od vseh možnih in upoštevanje razmerja zmag proti porazom.

15. ČLEN

Vodje ekip prijavijo igralce pismeno pred začetkom sezone, vodji tekmovanja. Njihov seznam je objavljen v biltenu skupaj z razporedom tekmovanja sezone. Igralec lahko nastopa v tekoči sezoni samo za eno ekipo. Igralci igrajo na lastno odgovornost, priporočljiv je zdravniški pregled.

16. ČLEN

Vse tekme v RNTL se igrajo s predpisanimi žogicami, ki so verificirane pri ITTF – 40 mm. Guma – obloga loparja mora biti nepoškodovana, vidni morata biti oznaki ITTF ter vrsta gume. Obloga mora biti na spisku dovoljenih gum, sicer se tekma registrira 5:0 v korist nasprotnika.

17. ČLEN

Igralci vsake od ekip so dolžni nastopati v ustrezni športni opremi (prepovedane bele majice in obloge, ki ne ustrezajo predpisom – upoštevati veljavna pravila ITTF).

18. ČLEN

Rezultate tekem vodi vodja tekmovanja.

19. ČLEN

Ni napredovanja ali izpada iz lige.

Ko na koncu sezone odbor potrdi končni vrstni red ekip, se izvede zaključni turnir posamično.

20. ČLEN

Pritožbo na tekmo vlaga vodja ekipe z najavo pritožb v uradnem zapisniku. Najava pritožbe, ki se nanaša na igralce mora biti vnesena v zapisnik pred začetkom tekme. V roku 48 ur po tekmi mora ekipa poslati pritožbo vodji tekmovanja. Le ta mora primer razrešiti z dogovorom vodij ekip. O tem se obvesti odbor in je zadeva dokončana.  

21. ČLEN

Pravice nastopa imajo vsi igralci (registrirani in neregistrirani). Igra se na 3 dobljene nize.

Discipline so lahko:

-Enotna kategorija

-Do 50 in nad 50 let

-Razno:

Do 39 let

Od 40 do 59 let

nad 60 let

22. ČLEN

V primeru sprememb je odbor dolžan, da v propozicijah vnese v člene ustrezne in potrebne spremembe in jih pravočasno posreduje ekipam RNTL.